Kontrola BHP Opole

Działania w zakresie kontroli bhp oraz ppoż. są jednym w podstawowych obowiązków specjalisty ds. bhp i inspektora ds. ochrony ppoż. Wynika on chociażby z zapisów rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). W trzech pierwszych punktach omawianego aktu prawnego mowa jest m.in. o konieczności przeprowadzania kontroli warunków pracy, obowiązku bieżącego informowania pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach oraz o konieczności przeprowadzania analiz wraz z wnioskami i propozycjami mającymi na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia oraz poprawę warunków pracy.

Cele kontroli BHP

Zatem zasadniczym celem przeprowadzania kontroli warunków pracy jest pozyskanie wiedzy, jak w praktyce wygląda realizacja obowiązku przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bhp i ppoż. Pamiętać należy, że kontrola BHP Opole jest istotnym narzędziem kształtowania bezpiecznych warunków pracy, ale jej mankamentem jest fakt, że odzwierciedla ona tylko stan rzeczy z momentu jej przeprowadzenia. Dlatego istotny wydaje się nacisk, na częstsze i systemowe podejście do przeprowadzania kontroli BHP (zwłaszcza niezapowiedzianych) – również ze strony pracowników średniego i najwyższego szczebla kierowniczego.

Ważnym aspektem kontroli BHP jest jej udokumentowanie. Sama zgromadzona wiedza nie wystarczy, aby moc przedsięwziąć określone środki prewencyjne. Dopiero, tzw. „materiał dowodowy” w postaci protokołu zawierającego dokumentację fotograficzną oraz opis zastanej stanu rzeczy może posłużyć jako narzędzie efektywnego monitorowania i kształtowania prawidłowych warunków pracy.

BHP Opole - BHP Ekologia Sp. z o.o. © 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone
Exelmedia.pl