Szkolenia wstępne BHP Opole

Szkolenie BHP wstępne – instruktaż ogólny

Obowiązek przeprowadzania szkolenia bhp wynika m.in. z art.2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Potencjalni adresaci wstępnego szkolenia BHP to m. in.:

 • pracownicy nowo zatrudnieni w zakładzie,
 • pracownicy, u których nastąpiła przerwa w zatrudnieniu (nawet jeśli miało to miejsce u tego samego pracodawcy),
 • stażyści, praktykanci (np. studenci, uczniowie, osoby oddelegowane z Urzędu Pracy w celu odbycia stażu zawodowego),
 • w większości przypadków – osoby nawiązujące współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. w formie umowy – zlecenia).

Szkolenie wstępne BHP Opole – program

Program szkolenia wstępnego BHP Opole został określony w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp. Ramowy program pierwszej części szkolenia BHP wstępnego, tj. instruktażu ogólnego obejmuje następujące zagadnienia:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy,
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze,
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym,
 • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego,
 • Porządek i czystość w miejscu pracy ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika,
 • Profilaktyczna opieka lekarska zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego,
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru,
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy Opole

Drugą, bardzo istotną częścią szkolenia wstępnego BHP jest instruktaż stanowiskowy, który przeprowadza zwykle bezpośredni przełożony instruowanego. Ramowy program tego wstępnego szkolenia BHP obejmuje następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
  • omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
   elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),
   elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),
   przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,
  • omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania
   w razie wypadku lub awarii,
  • przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.
   Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne
   i niebezpieczne.
 • Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.
 • Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.
 • Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.
BHP Opole - BHP Ekologia Sp. z o.o. © 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone
Exelmedia.pl